Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz"

Regulamin

Regulamin korzystania z platformy e-learningowej

Postanowienia ogólne

 

§1

Platforma e-learningowa to system informatyczny do wspierania procesów edukacyjnych, pozwalająca wdrożyć innowacyjne formy nauczania i oceniania w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej w placówkach prowadzanych przez Fundację Ekologiczną - Wychowanie i Sztuka „Elementarz” zwaną dalej Operatorem.

 

§2

Operator oferuje możliwość skorzystania z usługi e-learningowej w ramach platformy internetowej (dalej „Platformy”). Korzystanie z usługi wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz respektowania jego postanowień, w tym uwzględnienia określonych w nim zasad dotyczących m.in. warunków eksploatacji udostępnionych przez Operatora oraz zamieszczonych przez Użytkownika materiałów merytorycznych (dalej „Treści”) oraz narzędzi e-learningowych (dalej „Oprogramowania”). Postanowienia te określają podstawowe prawa i obowiązki użytkownika. Użytkownik akceptuje Regulamin w toku tworzenia konta na Platformie.

 

§3

 1. Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy przez prowadzącego i administratora.
 2. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, rozpoznanie faktu udostępnienie konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z platformy osobom trzecim powoduje zablokowanie konta.
 3. Operator zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Oprogramowania i Treści wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa autorskiego. Użytkownik zobowiązany jest do ich respektowania.

§4


 1. Użytkownik zobowiązuje się przenieść na Operatora całość praw autorskich do Treści zamieszczanych na Platformie przez siebie, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji w dowolnej działalności Operatora, a w szczególności:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści, w szczególności techniką cyfrową,
  2. w zakresie wprowadzenia Treści do obrotu,
  3. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie Treści lub z jej wykorzystaniem,
  4. wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów Treści do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
  5. przekazywania lub przesyłania zapisów Treści pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
  6. publiczne udostępnianie Treści, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych w tym również z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.
 2. Przejście na Operatora praw autorskich do Treści nastąpi każdorazowo z chwilą umieszczenia na platformie Treści przez Użytkownika.

 3. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Platformy Treści lub Oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych (m. in. NK, Facebook), komunikatorach internetowych a także publicznego odtwarzania lub wyświetlania.

Konto użytkownika, hasło i bezpieczeństwo

 

§5

 1. Dostęp do zawartych w serwisie danych posiadają w ramach przypisanych wyłącznie im modułów systemu i w ramach swoich kont:

  1. uczeń,
  2. nauczyciel,
  3. nauczyciel gość,
  4. sekretariat/dyrektor,
  5. organ prowadzący,
  6. absolwent
  7. administrator

 2. Serwis umożliwia Użytkownikowi bieżący dostęp do bazy danych i innych funkcji pozwalając w szczególności na:

  1. śledzenie postępów ucznia w nauce,
  2. kontrolę jego frekwencji w placówce wychowawczej,
  3. prowadzenie korespondencji z nauczycielami, dyrekcja szkoły i jej pracownikami,
  4. wgląd w dziennik elektroniczny,
  5. dostęp do komunikatora, for tematycznych, tablicy ogłoszeń,
  6. tworzenie własnych stron profilowych,
  7. wgląd do materiałów szkolnych uczniów,
  8. tworzenie kursów e-learningowych
  9. udział w kursach e-learningowych
  10. wgląd do formularzy i raportów

§6

Aby uzyskać dostęp do Oprogramowania i Treści, Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji konta w serwisie. Konto zostanie aktywowane pod warunkiem zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. Akceptacja warunków odbywa się przez wybór odpowiedniej opcji w trakcie procesu rejestracji konta użytkownika.

 

§7

Operator zapewnia brak możliwości korzystania przez innych użytkowników serwisu z kont przypisanych indywidualnemu użytkownikowi.

 

§8

Użytkownik ma obowiązek chronić poufność swojego hasła dostępu do Platformy i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz wyrządzenia komukolwiek szkody w związku z własnym bezprawnym działaniem lub działaniem osób trzecich, którym wbrew postanowieniom Regulaminu udostępnił swoje hasło.

 

§9

W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia hasła osobom trzecim Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia o tym Operatora oraz niezwłocznej zmiany hasła.


Ochrona danych osobowych

 

§10

Operator jako administrator danych osobowych Użytkowników, udostępnionych w związku z korzystaniem z Platformy, gwarantuje ich prawidłową ochronę. Operator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§11

Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Platformy. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami Regulaminu – na podstawie zgody Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych własnych oraz osoby znajdującej się po jego opieką.

 

§12

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podejmowane jest w celu oraz w zakresie koniecznym do korzystania z Platformy oraz w przypadku gdy, jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora.
 2. Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z Platformy, prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tychże danych.

Inne postanowienia

 

§13

Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w Serwisie informacje, opinie i komentarze pochodzące od Użytkowników, jak również za wszelkie naruszenia przez nich powszechnie obowiązujących przepisów.

 

§14

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak działania lub wadliwe działanie urządzeń technicznych, na które nie ma wpływu, w tym działania sieci komputerowych oraz serwerów administrowanych przez firmy współpracujące z Operatorem w związku z udostępnianiem Platformy.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, wady, opóźnienia w działaniu Platformy powstałe z przyczyn niezależnych od Operatora, w tym działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Platformy.

§15

Operator może wprowadzać zmiany oraz ulepszenia w Oprogramowaniu oraz Treści bez konieczności informowania o tym Użytkownika. W związku z powyższym Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem Oprogramowania i Treści. Operator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania dostępu do platformy były jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika.

 

§16

Regulamin może ulec zmianie. Każda kolejna wersja Regulaminu zostaje umieszczona przez Operatora na Platformie i od tego momentu uzyskuje charakter wiążący.

Last modified: Friday, 9 September 2011, 10:31 AM
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego