Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz"

 

e-lementarz. Innowacyjne formy nauczania i oceniania uczniów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 1/POKL/9.1.2/2010 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2012 roku.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia uczniów w 13 szkołach prowadzonych przez Fundację „Elementarz” poprzez wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania i oceniania, opartych o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

Celami szczegółowymi są:

Wdrożenie nowoczesnych narzędzi i metod pracy z uczniami, bazujących na cyfrowych narzędziach i zasobach, wprowadzających w system szkolny nowe podejście do roli nauczyciela oraz nowoczesne narzędzia efektywnego zarządzania placówką oświatową.

Włączenie w proces dydaktyczny innowacyjnego podejścia do edukacji wychodzącego poza ramy przedmiotów szkolnych, opartego o projekt edukacyjny, z zastosowaniem idei konstruktywizmu społecznego (uczenie się we współpracy).

Wprowadzenie do codziennej pracy dydaktycznej innowacyjnych, różnorodnych i systematycznych metod oceniania postępów, zorientowanych na podnoszenie poziomu osiągnięć uczniów, klasy, szkoły.

Objęcie wszystkich uczniów programem diagnozowania indywidualnych zdolności i planowania kariery zawodowej związanej z takimi dziedzinami jak nauki ścisłe, techniczne, wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjne.

Realizacja projektu wzmocni atrakcyjność i podniesie jakość oferty edukacyjnej w naszych szkołach przyczyniając się tym samym do rozwoju kluczowych kompetencji w zakresie ICT i zdolności uczenia się oraz do wzmocnienia zdolności uczniów w zakresie przyszłego zatrudnienia.

Grupą docelową działań projektowych są uczniowie 13 szkół prowadzonych przez Fundację „Elementarz”. Projekt jest zgodny z polityką równych szans, ponieważ nowoczesne rozwiązania wprowadzone zostaną w podstawowy system pracy szkół, a projektem zostaną objęci wszyscy uczniowie, bez względu na miejsce zamieszkania, płeć, przynależność etniczną, stopień niepełnosprawności itp.

Umiejętność korzystania z cyfrowych zasobów edukacyjnych to jedna z tych kompetencji, które i nauczycielom, i uczniom będą niezbędne w nauczaniu/nauce.

Wdrożenie narzędzi edukacyjno-ewaluacyjnych opierać się będzie na użytkowaniu przez różnych członków społeczności szkolnej platformy edukacyjnej, która będzie obejmowała kilka modułów (w zależności od odbiorcy).

 

Moduły umożliwiać będą m.in.:

- komunikację między uczniami, nauczycielami, rodzicami, sekretariatem i dyrektorem szkoły;

- dostęp do dziennika elektronicznego, w którym rodzice na bieżąco będą mogli sprawdzać postępy w edukacji dzieci, ocenie z zachowania czy poziomu frekwencji;

- udział w kursach e-learningowych;

- tworzenie własnych kursów – np. poruszających tematy wzbudzające szczególne zainteresowanie wśród uczniów, nauczycieli;

- opracowanie e-portfolio, dzięki czemu uczniowie kształtować będą umiejętności autoprezentacji i budowania ścieżki rozwoju zawodowego;

- dostęp do Modułowych podręczników internetowych;

- tworzenie stron klasowych, uczniów, nauczycieli;

- dostęp do tablicy ogłoszeń szkoły, bieżące informacje, wydarzenia, zastępstwa, plan lekcji;

- pobieranie druków, wzorów pism szkolnych;

- pobieranie dodatkowych materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Innowacyjny system oceniania opierać się będzie na wielorakim systemie testowania. Wszystkie działania uczniowskie będą podlegały ocenianiu wspierającemu, a nie różnicującemu na tle klasy. Wszyscy uczniowie objęci zostaną programem diagnozowania indywidualnych zdolności i planowania kariery, z wykorzystaniem metody e-portfolio. Rodzice zostaną zapoznani przez wychowawców klasy z podstawowymi zasadami obsługi platformy. Wdrożony zostanie we wszystkich szkołach dziennik elektroniczny umożliwiający obok oceniania opisowego, ocenianie punktowe.

Platforma posłuży także do usprawnienia organizacji placówki: dostęp do całej sprawozdawczości szkoły, planów zajęć, organizacji roku szkolnego, kalendarza wydarzeń.

W ramach działań projektowych uczniowie szkół Fundacji:

- uczestniczyć będą z zajęciach warsztatowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT;

- zrealizują projekty edukacyjne z zastosowaniem idei konstruktywizmu społecznego;

- objęci zostaną programem indywidualnego diagnozowania własnych zdolności, informacji i planowania kariery zawodowej.

Projekt kładzie nacisk na (rezultaty miękkie):

- rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej;

 

- zwiększenie motywacji do podejmowania działań ukierunkowanych na rozwinięcie własnych umiejętności i pasji;

- rozwój umiejętności krytycznego wykorzystywania IT w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się;

- rozwój umiejętności wykorzystywania komputerów do uzyskiwania oceny, przechowywania, tworzenia prezentowania i wymiany informacji;

- rozwój zdolności konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się zarówno indywidualnie, jak i w grupach;

- podniesienie motywacji i wiary we własne możliwości w uczeniu się i osiąganiu sukcesów w tym procesie przez całe życie.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego